Algemene voorwaarden Prosperos B.V.

1. Partijen

1.1 Prosperos B.V.: Prosperos B.V., gevestigd te Nijmegen aan het Kerkenbos 1043 (6546 BB), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76685756, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Verdere gegevens van Prosperos B.V.:
Website: www.Prosperos.nl
Email: info@Prosperos.nl
Telefoonnummer: 085 130 1567
Btw-identificatienummer: NL208201427.B02
1.3 Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Prosperos B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Prosperos B.V. en Opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Derden die door Prosperos B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
2.5 Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders schriftelijk door Prosperos B.V. is aangegeven.
3.2 De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een aannemingssom of regie. In het geval van een aannemingssom geeft Prosperos B.V. een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk. In het geval van regie geeft Prosperos B.V. een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.
3.3 Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.
3.4 Alle opgaven door Prosperos B.V. van getallen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Prosperos B.V..
3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat nadat Prosperos B.V. een schriftelijke aanvraag heeft bevestigd ofwel nadat Prosperos B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering door Prosperos B.V.

4.1 De prestatie van Prosperos B.V. bestaat uit een inspanningsverbintenis.
4.2 Prosperos B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Prosperos B.V. altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
4.3 Het staat Prosperos B.V. vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden om beoogde doel te bereiken, kan de Prosperos B.V., de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen en zonder toestemming van Opdrachtgever te allen tijde 10% meerwerk factureren.
4.5 In een keuring is niet begrepen:
– controle van niet gereinigde beglazing.
– controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.
– controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
– controle van kruipruimten, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar recht onder kruipluikdeksels, zonder technische hulpmiddelen;
– verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen of onderdelen teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen; – hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring.
4.6 Er wordt tijdens de keuring geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Indien opdrachtgever staat op het gebruik van hulpmiddelen dan worden gemaakte kosten (met opslag) in rekening gebracht.
4.7 Ruimten tussen en onder vloeren, achter wanden en knieschotten e.d. worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van de opening.
4.8 Inspectie van daken vindt visueel plaats tot een (werk)hoogte van maximaal 2,5 meter. Inspectie van hoger gelegen delen vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien opdrachtgever hiervoor klimmateriaal beschik- baar stelt, dient deze te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkeren en dienen de omstandigheden veilig te zijn. Dit uitsluitend ter beoordeling van Prosperos B.V..
4.9 Indien door Prosperos B.V. een inspectie moet worden verricht aan een object wat deel uitmaakt van een groter geheel, zal opdrachtgever vooraf aangeven welke gebouwonderdelen dienen te worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt Prosperos B.V. zich het recht voor om evt. meerkosten te factureren.
4.10 Prosperos BV is gecertificeerd voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen, zowel voor de basismethode als de detailmethode. De certificaten vindt u hier.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever stelt Prosperos B.V. in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Prosperos B.V.. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat Prosperos B.V. tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens;
b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Prosperos B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
c) Het op een zodanige wijze inrichten van de te inspecteren ruimtes dat Prosperos B.V. onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
d) Prosperos B.V. dient op het overeengekomen moment waarop de werkzaamheden worden verricht en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Opdrachtgever dient derhalve zowel bij aanvang als van als gedurende de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikkingstellen van een sleutel.
e) Er zorg voor dragen dat Prosperos B.V. beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.
f) Gelegenheid te bieden voor eventuele audits c.q. controles door derden ten aanzien van de werkzaamheden van Prosperos B.V. in het kader van haar BRL 9500 accreditatie.
5.2 Indien tijdens een keuring blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van Prosperos B.V., worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt dan in de rapportage melding gemaakt. De ontbrekende delen kunnen op een later moment tegen een aanvullend tarief alsnog worden geïnspecteerd.
5.3 Indien Prosperos B.V. niet op het overeengekomen tijdstip kan aanvangen met de werkzaamheden omdat de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van artikel 5 lid 1 onder d van deze voorwaarden is de Klant gehouden de daardoor door Prosperos B.V. geleden schade te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op € 125,00 per geval.
5.4 Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient Opdrachtgever Prosperos B.V. hieromtrent tijdig te informeren. Indien een te keuren object niet of onvoldoende toegankelijk is en/of een ongehinderde uitvoering van de opdracht niet mogelijk is, dan is opdrachtgever het annuleringstarief verschuldigd, zoals bedoeld in art. 7. Tevens zullen alle kosten verbonden aan een eventuele nieuwe inspectie in rekening worden gebracht.
5.5 Indien Prosperos B.V. ten aanzien van een bedrijfsruimte van 500 m2 of groter voor aanvang van de werkzaamheden niet kan beschikken over een bouwtekening, geldt een meerprijs van € 70,-;
5.6 Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
5.7 Met betrekking tot het laten uitvoeren van energieprestatie advisering:
a) De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij de landelijke beheerder van het gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten en maatwerkadviezen.
b) Na afronding van de opdracht kan een Certificerende Instelling de woning, het woongebouw of utiliteitsgebouw nog een keer willen bezoeken voor controle op de kwaliteit van het geregistreerde energieprestatie-rapport. De opdrachtgever zal op verzoek van de Certificerende Instelling toegang tot zijn woning of gebouw verlenen. Als er geen toegang wordt verleend riskeert de opdrachtgever dat het energieprestatie-rapport of maatwerkadvies verwijderd wordt uit het landelijk gegevensbestand.
c) Opdrachtgever heeft het recht het gehele projectdossier op te vragen.
d) Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.
e) Prosperos stelt de opdrachtgever er schriftelijk van op de hoogte wanneer een certificatie-instelling een of meerdere energieprestatie-rapporten of maatwerkadviezen intrekt.

6. Prijzen en betaling

6.1 De prijs is gebaseerd op de vloeroppervlakte van het object en eventueel bijkomende bijzonderheden. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
6.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Prosperos B.V. terstond gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
6.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Prosperos B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
6.5 De door ons ontvangen bouwtekeningen worden kosteloos retour gestuurd via brievenbuspost. Wanneer u wenst dat opdrachtnemer de bouwtekeningen aangetekend retour stuurt en verzekerd tegen een waarde tot € 500,- wordt er een bedrag van € 24,95 exclusief btw gerekend.
6.6 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van Prosperos B.V. vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, voorschriften voor keuring etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is Prosperos B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

7. Duur, tussentijdse of voortijdige beëindiging van de overeenkomst of uitstellen

7.1 Behoudens de annulering zoals hierna bepaald, is opzegging van de overeenkomst niet mogelijk. Opdrachtgever dient een opdracht te allen tijde te annuleren.
7.2 Annulering van een opdracht door opdrachtgever kan tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 35% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen is Opdrachtgever tenminste 75% van de hoofdsom verschuldigd.
7.3 De uitvoering van de opdracht kan door opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen 24 uur voor de geplande uitvoeringsdatum is 15% opslag verschuldigd. Als na de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is Opdrachtgever naast de verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3, verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerst geplande uitvoeringsdatum.
7.4 Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door Prosperos B.V. ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
7.5 Prosperos B.V. heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prosperos B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De eventueel in de rapportage aangegeven rendementen en kosten zijn indicatieve en globale ramingen gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken, welke slechts betrekking hebben op het tijdstip van het uitbrengen van de inspectie. De werkelijke rendementen en kosten kunnen sterk afwijken van de in het rapport opgenomen ramingen. De rendementen en kosten plegen slechts een indruk te geven van de investering en het rendement van duurzame-energieproducten. Opdrachtgever kan er dan ook geen rechten aan ontlenen.
8.2 Indien in de rapportage rendementen en kosten zijn opgenomen, zich uitstrekkend over een bepaalde periode, is sprake van een indicatieve en globale raming van redelijkerwijze te verwachten rendementen en kosten over de aangegeven termijn, uitgaande van de situatie ten tijde van het opstellen van de rapportage.
8.3 Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met het rapport indien binnen 14 dagen na het verzenden ervan geen op- of aanmerkingen kenbaar zijn gemaakt aan Prosperos B.V..
8.4 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door Prosperos B.V. of schadeclaims verbandhoudende met de werkzaamheden van Prosperos B.V. dienen 14 dagen na ontvangst van het rapport of het moment waarop de schade kenbaar werd, schriftelijk aan Prosperos B.V. kenbaar te worden gemaakt. Iedere aanspraak op vergoeding van schade en/of de afhandeling van klachten vervalt na verloop van één jaar na ontvangst van het rapport door opdrachtgever.
8.5 Indien Opdrachtgever een gebrek constateert dat aan Prosperos B.V. is toe te rekenen, dient Prosperos B.V. binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen en de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Indien herstel binnen deze periode heeft plaatsgevonden, heeft Opdrachtgever geen recht op enig andere remedie. Op de herstelwerkzaamheden zijn, zoals reeds bepaald in art. 2.1, tevens deze algemene voorwaarden van toepassing. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.
8.6 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Prosperos B.V. leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Prosperos B.V. gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar van Prosperos B.V. niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eind-factuurbedrag van de opdracht vermeerderd met 20%.
8.7 Aansprakelijkheid van Prosperos B.V. reikt te allen tijde niet tot vermogensschade, waaronder winstderving, en
gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot directe materiële schade en letselschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
8.8 Prosperos B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever leidt door diefstal of opzettelijke vernieling of privacy schending door (ingehuurd) personeel van Prosperos B.V..
8.9 Opdrachtgever vrijwaart Prosperos B.V. in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden terzake van de door Prosperos B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
8.10 Iedere schade, anders dan de hiervoor beschreven gebreken, dient op straffe van verval op aanspraak binnen een maand te worden gemeld bij Prosperos B.V..

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Prosperos B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
9.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Prosperos B.V. opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Prosperos B.V. onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Prosperos B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

10.1 Prosperos B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Prosperos B.V.
10.2 Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
10.3 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Prosperos B.V. haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Prosperos B.V. haar vestigingsplaats heeft.

SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE EN DUURZAME OMGEVING?